POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.1. Kupující má právo do 14 dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Nisen s.r.o., se sídlem U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká republika, identifikační číslo: 04891520, formou jednostranného právního jednání (například pomocí elektronické pošty, dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

2.1. Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Vrácením platby kupujícímu nevznikají další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět. Podle toho, co nastane dříve.

2.2. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3. Kupující zašle zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, nebo je předá na adrese Nisen s.r.o., se sídlem U Hřebčince 2536, 39701 Písek, Česká republika. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odeslat zboží zpět před uplynutím čtrnácti dnů.